Savjetovanje


Savjetovanje uključuje sljedeće poslove ili dio njih:

 • financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina, 
 • financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana, 
 • odabir projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama, 
 • povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora, 
 • pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine, 
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenje, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata, 
 • pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine.
 • organizacija geotehničkog ispitivanja terena 
 • organizacija izrade potrebnih geodetskih radova 
 • organizacija snimaka terena i infrastrukturnih pozicija instalacija na lokaciji 
 • organizacija i provedba natječaja, te analiza prispjelih ponuda uključivo prijedlog izvoditelja s kojima bi trebao sklopiti ugovore prema ocjeni najpovoljnijeg 
 • izrada i predlaganje operativnog sustava izvođenja radova sukladno usvojenom mrežnom planu u dogovoru sa stručnim službama investitora 
 • izrada prijedloga ugovora o građenju s općim i posebnim uvjetima 
 • usvajanje operativnog plana kao sastavnog dijela ugovora o građenju 
 • uvođenje izvoditelja u posao i organizacija svih učesnika gradnje na zadacima realizacije 
 • organizacija izrade idejnog rješenja 
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje lokacijske dozvole 
 • organizacija izrade glavnog i izvedbenog projekta 
 • ishođenje svih potrebnih suglasnosti te ishođenje građevinske dozvole 
 • ishođenje uporabne dozvole 
 • primopredaja objekta investitoru

Pravilnik o metodama procjene nekretnina

Vlada RH usvojila Prijedlog Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

8.7.2014.godine na snagu je stupio novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14.

Kako do Državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće

OMOGUĆENA PRIJAVA SVIM GRAĐANIMA Građani se od 2015. godine za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond