Nadzor izgradnje


VRŠIMO STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKTA

  • kontrolu izvođenja građevinskih radova,
  • kontrola da li se ugrađuju svi materijali specificirani po projektu (kvalitativno i kvantitativno),
  • pripremamo dokumentacije za uporabu građevine,
  • pripremamo dokumentaciju za tehnički pregled

 

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja provodi u ime investitora stručni nadzor građenja ako za to ispunjava uvjete građenja prema posebnom zakonu i propisima

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja:

  1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, zakonom, posebnim propisima i pravilima struke,
  2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom,
  3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
  4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda,
  5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja,
  6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine.

Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja građevine. Za 4. i 5. skupinu građevina (građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti), jednostavne i druge građevine i radove koje se izvode bez građevinske dozvole stručni nadzor se provodi samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Pravilnik o metodama procjene nekretnina

Vlada RH usvojila Prijedlog Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

8.7.2014.godine na snagu je stupio novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14.

Kako do Državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće

OMOGUĆENA PRIJAVA SVIM GRAĐANIMA Građani se od 2015. godine za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond