Izrada projekata


SUDJELUJEMO U IZRADI PROJEKATA ZA RAZLIČITE NAMJENE:

 • Osnovna rješenja i koncepcije rješenja
 • Vizualizacija i prezentacija projekata u 3D
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:

 • arhitektonski projekt
 • građevinski projekt
 • elektrotehnički projekts
 • strojarski projekt
 • geodetski projekt

Izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata koje sadrži, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je potrebno, prethodi izrada: krajobraznog elaborata, geomehaničkog elaborata, prometnog elaborata, elaborata tehničko-tehnološkog rješenja, elaborata zaštite od požara, elaborata zaštite na radu, elaborata zaštite od buke, konzervatorskog elaborata, drugog potrebnog elaborata.

IZVEDBENI PROJEKT

Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom.

Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Izvedbeni projekt se izrađuje za građenje građevina 1. skupine, te u slučaju u kojem su to investitor i projektant ugovorili ugovorom o izradi glavnog projekta ili kada su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju.

Građevine se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima:

 1. skupina – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja
 2. skupina – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 3. skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti
 4. skupina – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti
 5. skupina – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. ili 4. skupinu.

Pravilnik o metodama procjene nekretnina

Vlada RH usvojila Prijedlog Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

8.7.2014.godine na snagu je stupio novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14.

Kako do Državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće

OMOGUĆENA PRIJAVA SVIM GRAĐANIMA Građani se od 2015. godine za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond